CONDACUL 1

Pe cel ce cu râvnă apostolească, a aşezat în suflete oamenilor învăţăturile înţelepciunii cu laude să-L fericim pe Simon de Dumnezeu grăitorul. Că înaintea Scaunului Slavei stă şi împreună cu ceilalţi Apostoli în ceruri se veseleşte, rugându-se neîncetat pentru noi, cei ce-L cinstim şi ne închinăm Sfintelor sale Moaşte cântându-i:
Bucură-te Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule.

ICOSUL 1

Împreună cu Domnul Hristos, din Galileea ai fost, Apostole Sfinte, iar înainte de chemarea ta la Apostolat, bună învăţătura primind şi legea cu frică respectând, ai făcut parte din tagma Zeloţilor. La vârsta căsătoriei ajungând, mireasă ţi-ai ales şi nuntă la Cana Galileii ai făcut, unde Domnul împreună cu Maica Sa şi Ucenicii Săi au venit, iar apa în vin a prefăcut minune pe care văzând-o L-ai urmat pe Hristos pentru care noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce din Cana Galilei împreună cu Domnul ai fost;
Bucură-te, cel ce dintre zeloţi la Apostolat ai fost chemat;
Bucură-te, cel ce, ca mire, pe Mirele Hristos L-ai primit;
Bucură-te, cel mai cinstit dintre toţi câţi în Cana Galileei au fost;
Bucură-te, cel ce i-ai bucurat pe toţi cei ce la nuntă au venit;
Bucură-te, pricinuitorule al celei dintâi minuni a lui Hristos;
Bucură-te, cel ce din vinul cel minunat ai gustat;
Bucură-te, că atunci bucuria minunii Dumnezeirii ai aflat;
Bucură-te, cel dintâi grăitorule al minunilor lui Hristos;
Bucură-te, cel ce Nunta prin venirea lui Hristos, Taină ai arătat;
Bucură-te, între miri, cei dintâi de Hristos binecuvântat;
Bucură-te, cel ce la nunta ta şi pe Apostoli i-ai chemat;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 2-lea

Apostole Simone, cel ce ai fost numit Cananeul de către Evanghelistul Matei şi fiind din Cana Galileii, de Hristos Domnul Apostol, ai fost ales, iar după nuntă, impreună cu ceilalţi Ucenici, pe Domnul L-ai urmat, drept pentru care-ţi aducem laude, cântând împreună lui Dumnezeu: ALILUIA.

ICOSUL al 2-lea:

Minunată râvnă având Simone, înţelepţeşte Evanghelistul Ioan, "Zilotul" te-a numit, tu mirele cel din Cana Galileii, că văzând pe Hristos binecuvântând şi prefăcând apa în vin, de dumnezeiasca dragoste te-ai umplut şi Apostol şi prieten al Domnului ai devenit, pe tine însuţi lucrător de dumnezeieşti minuni Mântuitorul te-a arătat, dându-ţi putere cu milostivirea bunătăţii Sale. Pentru aceasta, noi, cei ce ne închinăm Sfintelor tale Moaşte, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Apostole, cel ce cu nume de râvnă ai fost numit;
Bucură-te, cel ce la nunta ta, pe Hristos L-ai chemat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos întâia oară, în casa ta L-ai primit;
Bucură-te, mire fericit, că Mântuitorul în casa ta Dumnezeieştile Sale minuni întâi le-a arătat;
Bucură-te, cel ce minunea văzând de apostolească râvnă te-ai umplut;
Bucură-te, cel ce îndată pe Hristos L-ai urmat;
Bucură-te, cel ce Apostol al Domnului ai fost ales;
Bucură-te, al învăţăturilor lui Hristos propovăduitorule;
Bucură-te, cel ce pentru Hristos, casa şi prietenii ai lăsat;
Bucură-te, cel ce împreună cu ceilalţi apostoli în ogorul Domnului ai lucrat;
Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule;
Bucură-te, al nostru către Domnul Dumnezeul rugătorule;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 3-lea

Simone cel minunat, lauda Apostolilor, învăţătorul cel luminat al păgânilor, care cu învăţăturile primite de la Hristos, i-ai adăpat pe toţi cei ce doreau cu căldură cunoştinţa de Dumnezeu, mulţumire aducem ţie, iar Mântuitorului nostru cântarea: ALILUIA.

ICOSUL al 3-lea

Strălucirea Duhului peste tine s-a pogorât în chip de foc şi dumnezeiesc vas te-a făcut pe tine Apostole, cel ce cu osârdie ai alungat negura păgânătăţii iar lumea ai luminat cu învătătura Lui Hristos şi cu strălucirea prea înţeleptelor tale cuvinte la adevărata credinţă pe mulţi i-ai adus. Pentru aceea şi noi te lăudăm pe tine cântând:

Bucură-te, Simone, de Dumnezeu înţelepţite şi preafericite;
Bucură-te, cel ce prin viaţă curată, ales al Domnului te-ai arătat;
Bucură-te, propovăduitorule al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, ritorul cel bine-grăitor al Bisericii;
Bucură-te, mare învăţător al neamurilor;
Bucură-te, al credincioşilor născător, prin râvna propovăduirii;
Bucură-te, prin cuvântul căruia întunericul s-a alungat;
Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;
Bucură-te, lumina celor întunecaţi cu păgânătatea;
Bucură-te, luminătorul cereştilor cunoştinţe;
Bucură-te, lumina mai strălucitoare decât soarele;
Bucură-te, primitorul Duhului Sfânt, care ţi-a dăruit strălucirea;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 4-lea

La Cana Galileii, Apostole Născătoarea de Dumnezeu era alături de tine, iar la nuntă au fost chemaţi şi Iisus şi Ucenicii Săi şi pentru că nu mai era vin, Maica lui Dumnezeu L-a rugat pe Hristos să facă minunea, drept pentru care te socotim pe tine mare şi întâi rugător al Maicii Domnului. Pentru aceasta împreună cu toţi cei ce te cinstesc pe Tine îi cântăm: ALILUIA.

ICOSUL al 4-lea

După porunca Maicii lui Dumnezeu, cei ce slujeau au adus vasele cele făcute din piatră, care luau fiecare câte două sau trei vedre, şi după cum le-a zis, cu apă pe toate până sus le-au umplut. Apoi după ce Mântuitorul apa în vin a prefăcut, început al minunilor s-a petrecut, drept pentru care pe tine pricinuitorul minunii te laudăm zicând:

Bucură-te, mirele sufletelor curate;
Bucură-te, cel ce pe Hristos la nuntă L-a primit;
Bucură-te, mirele din Cana, cel pururea binecuvântat;
Bucură-te, cel ce la cererea Maicii Domnului, primitor al minunii te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce nuntă cu alai dumnezeiesc ai primit;
Bucură-te, cel ce, ca mire, de Născătoarea de Dumnezeu ai fost ocrotit;
Bucură-te, cel ce mire prea cinstit te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce împreună cu naşii te-ai minunat;
Bucură-te, că împreună cu naşii vinul cel dumnezeiesc aţi gustat;
Bucură-te, cel ce dai binecuvântarea ta, celor ce pentru bucuria nunţii ţie cu credinţă se roagă;
Bucură-te, cel ce ocrotitor al mirilor te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce dezlegi inimile tuturor celor ce prin tine se roagă pentru nuntă cinstită;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 5-lea

Sfinte Apostole, după ce Mântuitorul a săvârşit la Cana Galileii minunea, inima ta s-a lipit de dragostea lui şi te-ai învrednicit a-I fi ucenic cu mult zel pentru toată viaţa şi ţi-ai arătat râvna şi strădania de a-I sluji prin cuvânt şi cu viaţa ta bineplacută, pentru care noi cei ce ne plecăm genunchii înaintea sfintelor tale Moaşte, mulţumind cântăm lui Dumnezeu: ALILUIA.

ICOSUL al 5-lea

Râvnitorul propovăduitor Apostol al lui Hristos, înaintea păgânilor şi tiranilor ai predicat pe Dumnezeu Cuvântul ajungând până în Egipt şi Mauritania şi aprinzând în sufletele oamenilor, candela nestinsă a marturisirii lui Hristos. Drept aceea toţi te socoteau pe tine, mare ucenic al Domnului, pentru care noi te cinstim şi ne închinăm sfintelor tale Moaşte zicând:

Bucură-te, cel ce pe locuitorii Egiptului i-ai încreştinat;
Bucură-te, cel ce în Mauritania Cuvântul lui Dumnezeu cunoscut L-ai făcut;
Bucură-te, cel ce peste tot ca şi cunoscător al minunilor lui Hristos ai propovăduit;
Bucură-te, cel ce familii de creştini ai format;
Bucură-te, cel ce peste tot pe miri i-ai binecuvântat;
Bucură-te, cel ce aduci binecuvântarea în familii;
Bucură-te, cel ce eşti ocrotitorul familiilor creştine;
Bucură-te, cel ce pretutindeni ai insuflat nădejdea mântuirii;
Bucură-te, cel ce pe părinţi şi pe copii la Hrisos i-ai adus;
Bucură-te, cel ce ai descoperit oamenilor pe Hristos;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe oameni de închinarea la idoli;
Bucură-te, al minunilor lui Dumnezeu bun lucrător;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 6-lea

Cu darul dat ţie de Dumnezeu, întrutot lăudate Apostole Simone, duhurile cele rele care învrăjbesc pe oameni, cu cuvântul tău se izbăvesc şi toate neînţelegerile din familii se izgonesc, bolile fug, mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează, drept pentru care cântăm lui Dumnezeu alături de tine: ALILUIA.

ICOSUL al 6-lea

Prin darul dat ţie de Dumnezeu, Sfinte Apostole Simone, ti-a poruncit ţie cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vesteşti Cuvântul până în Britania, după care întorcându-te în părţile răsăritului, în ţara Perşilor ai propovăduit pe Dumnezeu Cel din Treime mărit, pentru care-ţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce până în Britania Cuvântul lui Dumnezeu L-ai făcut cunoscut neamurilor;
Bucură-te, cel ce în limbi noi ai grăit;
Bucură-te, cel ce peste şerpi şi scorpii ai călcat;
Bucură-te, cel ce neamurile le-ai botezat;
Bucură-te, cel ce bolnavi ai tămăduit;
Bucură-te, cel prin care durerile sufleteşti s-au tămăduit;
Bucură-te, cel ce pe cei din întuneric i-ai izbăvit;
Bucură-te, cel ce pe demoni cu puterea lui Hristos i-ai izgonit;
Bucură-te, că în numele lui Hristos alese minuni ai făcut;
Bucură-te, prin care lumea de cel rău s-a mântuit;
Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit;
Bucură-te, că împreună cu îngerii eşti lui Dumnezeu lăudător;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorulel
îndreptează viaţa noastră cu puterea rugăciunilor tale şi luminează-i pe toţi cei care se închină Sfintelor Tale Moaşte şi săvârşesc cu credinţă pomenirea ta lăudând pe Dumnezeu cu cântarea: ALILUIA.

Sfinte Apostole Simone, cel ce de dumnezeiască dragoste te-ai umplut şi prin viaţa ta cea sfântă şi prin sfârşitul tău de chinuri muceniceşti, batjocoriri şi moarte ai primit, ţie Sfinte cu umilinţă şi cu căldură, înălţându-ne gândurile, ne rugăm caută din înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde alături de Stăpânul şi Domnul nostru Hristos sălăşluire veşnică ti-ai dobândit, izbăveşte de la noi patimile, necazurile şi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti.
Pe tine, cel ce ai îndrăznire la Maica Domnului, te rugăm mijloceşte pentru toţi cei ce au trebuinţă de milă şi ajutor. Ascultă rugăciunile noastre, fii nouă după nevoile noastre ale fiecăruia: celor neliniştiţi - liniştitor, celor asupriţi - apărător, celor în primejdii - izbăvitor, celor învăluiţi în păcate - îndreptător, bolnavilor -deplin vindecător, tinerilor - îndrumător şi luminător al minţilor, celor săraci - bogăţie neîmpuţinată şi tuturor celor ce se roagă ţie - grabnic ajutător.
Roagă-te pentru noi, Sfinte Apostole, iubitorului de oameni Dumnezeu, să nu ne lase să rătăcim prin răspântiile păcatului, ci să ne lumineze mintea şi inima, cu lumina harului Său, pentru ca întăriţi fiind cu acest har, să ne învrednicim ca, în cealaltă parte a vieţii noastre să sălăşluim în lăcaşurile drepţilor.
Sfinte Apostole Simone, ai propovăduit izbăvirea de sub păcat prin unirea cu Hristos, arătând că acela care nu este mânat de păcat, acela nu este robit de patimile sufleteşti şi trupeşti, pe tine dar te rugăm întăreşte-ne în această luptă a fiecăruia dintre noi cu patimile, încredinţându-ne prin ajutorul tău că nu suntem singuri.
Sfinte Apostole, Tu, mirele cel din Cana Galileii, ocroteşte prin puterea ta toate familiile şi îndepărtează toate neînţelegerile vieţii casnice, ajută-i pe tinerii care doresc să întemeieze familii creştine să scape de orice legătură pusă asupra lor din răutate şi ură şi ascultă-i pe toţi cei ce se roagă pentru nuntă cinstită şi fără de păcat. Roagă-te lui Hristos, să trimită familiilor noastre harul Său, ca să înceteze cugetele noastre cele rele şi aprinde în noi evlavia primilor tăi credincioşi şi astfel să biruim meşteşugirile diavoleşti si făcându-ne părtaşi dumnezeiescului har, să ne întărim familiile noastre şi să sporim în viaţa cea neprihănită.
Sfinte Apostole Simone, nădejdea credincioşilor noştri şi mijlocitorul nostru, apără-ne pe noi cei ce te cinstim pe tine şi nu încetăm a te ruga să domnească între noi pacea, unitatea şi înţelegerea; să fie între noi dragoste între păstori şi oi, între arhierei şi creştini, între clerici şi mireni, între întâistătători si supuşi; roagă-te Sfinte Apostole să se îndepărteze de la noi smintelile, tulburările, schismele - pentru că toate acestea sunt dăunătoare sufletelor, caselor noastre şi la toată obşteasca vieţuire creştinească.
Te rugăm, Sfinte Apostole Simone, ca pe toţi cei pe care Dumnezeu ni i-a dat spre călăuzire, să-i ai întotdeauna spre mila ta cea îndurătoare, spre a gusta din slava cea neveştejită a sfinţilor şi drepţilor, în împărăţia lui Dumnezeu, cea gătită lor, după cuvântul Mântuitorului nostru IIsus Hristos, Căruia I se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Celui fără de început al Său Părinte şi Prea Sfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Său Duh, în vecii vecilor, AMIN.

CONDACUL al 7-lea

Văzând înmulţirea creştinilor în a lor ţară, persanii ce nu cunoşteau adevărata credinţă, prinzându-te Apostole te-au supus la nenumărate chinuri şi patimi pe care le-ai răbdat cu multă bărbăţie în timp ce slăveai pe Dumnezeu şi cântai: ALILUIA.

ICOSUL al 7-lea

Măgăritarul cel de mare preţ, cel ascuns al inimii tale, în lume l-ai pus înainte Sfinte Apostole Simone şi tuturor l-ai propovăduit, că Născătoarea de Dumnezeu fiind alături la nunta ta din Cana Galileii, ţi-a pricinuit minunea prefacerii apei în vin, învăţându-i pe toti că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului, pentru care şi noi aducem cântare grăind:

Bucură-te, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu lăudător;
Bucură-te, că împreună cu Apostolii pe Maica lui Dumnezeu ai cinstit;
Bucură-te, cel ce cu Apostolii Născătoarei de Dumnezeu împreună v-aţi rugat;
Bucură-te, cel ce Fecioarei Maria cântări de mulţumire i-ai adus;
Bucură-te, cel ce ai arătat că Maica Stăpânului pe cele în lipsă le împlineşte; Bucură-te, cel ce pe Maica Domnului, ca pe izvorul bunătăţilor ai vestit;
Bucură-te, prin care lumea pe Stăpâna Cerurilor a cunoscut;
Bucură-te, cel prin care credinţa s-a răspândit;
Bucură-te, cel ce la răstignirea Fiului pe mama Lui Iisus ai sprijinit;
Bucură-te, cel ce galileean fiind de Sfânta Fecioară apropiat ai fost;
Bucură-te, cel ce ai arătat oamenilor folosul rugăciunilor făcute către Maica Domnului;
Bucură-te, părtaşule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 8-lea

Între cei de sus stând înaintea Stăpânului, Celui ce te-a preamărit pe tine, şi luminat ucenic al Său te-a arătat, Apostole Simone, îndreptează viaţa noastră cu puterea rugăciunilor tale şi luminează-i pe toţi cei care se închină Sfintelor Tale Moaşte şi săvârşesc cu credinţă pomenirea ta lăudând pe Dumnezeu cu cântarea: ALILUIA.

ICOSUL al 8-lea

Arătat te-ai făcut marginilor lumii cu lumina strălucind şi focul Duhului Sfânt luând, în chip luminos oamenilor te-ai arătat Apostole al lui Hristos Simone, cel ce ai zis celor ce te chinuiau: "râvnind patima ta Hristoase, sufăr moarte pe cruce răstignire răbdând" pentru care cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, cel cei ai urmat şi în pătimire pe Hristos Domnul;
Bucură-te, întâiule mire care mărturisind pe Hristos ai fost răstignit;
Bucură-te, cel ce şi în Africa ai fost prigonit;
Bucură-te, cel ce pe Hristos în Britania L-ai vestit;
Bucură-te, cel ce în Răsărit te-ai întors;
Bucură-te, cel ce în ţara Perşilor prigoane ai răbdat;
Bucură-te, cel ce peste tot mânia păgânilor ţi-ai atras;
Bucură-te, cel ce în Persia ai fost pentru ultima oară întemniţat;
Bucură-te, cel ce în oraşul Snanir credincioşii te-au slăvit;
Bucură-te, cel ce şi în temniţă pe Hristos L-ai vestit;
Bucură-te, cel ce mulţi ucenici în Persia ai avut;
Bucură-te, ca mulţi dintre ei împreună cu tine au pătimit;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 9-lea

Cel ce pe Hristos L-ai mărturisit Apostole Simone, cel ce urmărea Lui în toată viaţa ta ai căutat, Evanghelia pretutindeni cunoscută făcând, ai fost întru totul urmaş al Domnului şi ca şi ceilalţi Ucenici la moarte ai fost osândit, pe cruce răstignit şi apoi îngropat ca unul ce ai avut râvnă fierbinte către învăţătorul, pentru care te lăudăm şi împreună cântăm: ALILUIA.

ICOSUL al 9-lea

Să lăudăm, să binecuvântăm şi cu cântări să cinstim pe Apostolul şi ucenicul lui Hristos, pe preacinstitul Simon, care pretutindeni a slăvit minunile Domnului şi care cu moarte pe cruce s-a proslăvit, Stăpânului Său până la moarte urmând şi cale la ceruri făcându-şi, drept pentru care laude ca acestea îi aducem:

Bucură-te, cel ce prin răstignirea ta ai urmat întru toate pe Domnul;
Bucură-te, purtătorule al rănilor lui Hristos;
Bucură-te, cel ce în cuie pentru credinţa în Hristos ai fost bătut;
Bucură-te, că Domnul Hristos a pus pe capul tău cunună scumpă;
Bucură-te, ca dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus;
Bucură-te, ca cetele îngerilor te-au primit cu cântări;
Bucură-te, că sufletul tău pe Domnul, ca pe o jertfă l-a primit;
Bucură-te, că apostolia prin mucenicie ţi-ai sfinţit;
Bucură-te, al patimilor Domnului următorule;
Bucură-te, ca înainte de răstignire ai fost chinuit;
Bucură-te, ca toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit;
Bucură-te, cel ce în afara cetăţii Snanir ai pătimit;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 10-lea

Jertfind lui Dumnezeu, prea desăvârşit jertfa cea fără de sânge, te-ai jertfit pentru Dânsul Apostole Simone, făcându-te pe tine propovăduitor al neamurilor, apostol, învăţător şi cu râvnă cuvântător de Dumnezeu. Pentru aceasta alături de învăţătorul stai şi împreună cu cei ce te cinstesc şi se închină Moaştelor tale cânţi lui Dumnezeu: ALILUIA.

ICOSUL al 10-lea

Sicriul moaştelor tale, cu dumnezeiescul Dar, izvoraşte râuri de tămăduiri celor ce au trebuinţă şi izbăveşte de patimi, dezleagă suferinţele cele amare, curaţă de patimi şi îneacă duhurile cele necurate ale tuturor celor ce cu credinţă se roagă şi-ţi aduc laude ca acestea:

Bucură-te, Sfinte Ucenice, al lui Hristos propovăduitorule;
Bucură-te, cel ce prin minuni ţi-ai întărit propovăduirea;
Bucură-te, că pentru propovăduire ţi-ai atras răstignirea pe cruce;
Bucură-te, cel ce ai izgonit diavolii prin cuvântul tău;
Bucură-te, că la răstignirea ta cununa lui Hristos ai primit;
Bucură-te, cel ce patimile Domnului ai iubit;
Bucură-te, că văzând răbdarea ta mulţimea în Hristos a crezut;
Bucură-te, ziceau cei ce patima ta au văzut;
Bucură-te, cel ce te rogi pururea pentru noi;
Bucură-te, al tinerilor căsătoriţi ocrotitor;
Bucură-te, cel ce pentru familiile credincioşilor mijloceşti;
Bucură-te, cel ce-i împaci pe cei învrăjbiţi;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 11-lea

Ca un ucenic preaales al celui ce de bună voie pe Cruce S-a pironit, Stăpânului tău până la moarte urmând, Sfinte Apostole, te-ai rugat pentru cei ce te prigoneau, întărind prin răbdarea ta pe cei ce cu tine lăudau şi Cântau lui Dumnezeu: ALILUIA.

ICOSUL al 11-lea

Sfinte Apostole Simone, dumnezeiescul râvnitor, cel ce ai strălucit cu lumina cununii tale când pe cruce ai fost răstignit, primind chipul cel luminos al muceniciei, ai luminat inimile celor ce împreună cu tine mărturiseau pe Hristos. Drept aceea pe toţi cei ce se închină Sfintelor tale Moaste, puterea mărturisirii o dăruieşti şi-i înveţi pe toţi să-ţi cânte:

Bucură-te, Apostole Simone, nume prea scump şi de mare preţ al credincioşilor noştri;
Bucură-te, ocrotitorul acestui Sfânt lăcaş;
Bucură-te, că de mânia viitoare izbăveşti pe cei ce te cinstesc;
Bucură-te, povăţuitorul tinerilor;
Bucură-te, ajutătorul bătrânilor;
Bucură-te, împlinirea rugăciunilor fecioarelor;
Bucură-te, cel ce păzeşti şi călăuzeşti paşii pruncilor;
Bucură-te, al celor lipsiţi ajutător;
Bucură-te al celor în necazuri sprijinitor;
Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;
Bucură-te, îndreptător al celor rătăciţi;
Bucură-te, cel ce dăruieşti celor legaţi slobozire;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 12-lea

Bolile cumplite, neputinţele şi necazurile de tot felul alungă-le, Sfinte Apostole Simone, de la toţi cei ce te cheamă cu credinţă şi cinstesc Sfintele tale Moaşte, oprind năvălirile vrăjmaşilor, curăţind pe oameni de cumplitele lor patimi şi dând tămăduiri tuturor celor ce lăudându-te pe tine, cântă lui Dumnezeu: ALILUIA

ICOSUL al 12-lea

Între cei de sus stând înaintea Stăpânului, Celui ce te-a preamărit pe tine şi ucenic al Său luminat te-a arătat, Apostole Simone, cel ce ai milă şi îndurare de la Maica Dumnezeului Nostru, cu dumnezeieştile tale rugăciuni străluceşti şi cu dumnezeiasca lumină, cea neapusă, luminezi pe toţi cei ce se închină şi cinstesc sfintele tale Moaşte, lăudându-te pe tine aşa:
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, propovăduitorul veşniciei;
Bucură-te, cel ce în chip de limbi de foc pe Duhul Sfânt ai primit;
Bucură-te, cel ce din izvorul dumnezeiesc ai băut;
Bucură-te, cel ce adapi sufletele credincioşilor;
Bucură-te, cel ce eşti podoaba preacinstită a Apostolilor;
Bucură-te, mijlocitorule şi folositorule al tuturor credincioşilor;
Bucură-te, sănătatea trupească a celor bolnavi;
Bucură-te, curăţenia gândurilor noastre cele rele;
Bucură-te, pricinuitorul nunţii celei tainice;
Bucură-te, nădejdea tinerilor ce aşteaptă binecuvântarea nunţii;
Bucură-te, podoaba bisericii noastre;
Bucură-te, cel ce patronezi, ajuţi şi aperi Sfânt lăcaşul acesta;
Bucură-te, Sfinte Apostole Simone, de Dumnezeu râvnitorule!

CONDACUL al 13-lea

O, întru tot lăudate Sfinte Apostole Simone, cel cu nume de râvnă numit, având fierbinte dragoste pentru Hristos, ai răbdat, prigoana, chinurile şi răstignirea pe cruce. Pentru aceasta alături de Domnul Hristos fiind şi cu cetele cele înalte locuind, ucenice al Mântuitorului şi al nostru păzitorule, roagă-te neîncetat să ne izbăvească pe noi din nevoi, cere pace la toată lumea, iertare de greşeli, mântuire şi biruinţă asupra celui rău, iar pe noi toţi, cei ce ne închinăm Sfintelor Moaştelor tale, ne învredniceşte veşnicei împărăţii ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: ALILUIA. (de 3 ori)

Apoi se zic iaraşi Icosul 1 şi Condacul 1, după care se citeşte rugăciunea Sfântului.

Sfinte Apostole Simone, cel ce de dumnezeiască dragoste te-ai umplut şi prin viaţa ta cea sfântă şi prin sfârşitul tău de chinuri muceniceşti, batjocoriri şi moarte ai primit, ţie Sfinte cu umilinţă şi cu căldură, înălţându-ne gândurile, ne rugăm caută din înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde alături de Stăpânul şi Domnul nostru Hristos sălăşluire veşnică ti-ai dobândit, izbăveşte de la noi patimile, necazurile şi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti. Pe tine, cel ce ai îndrăznire la Maica Domnului, te rugăm mijloceşte pentru toţi cei ce au trebuinţă de milă şi ajutor. Ascultă rugăciunile noastre, fii nouă după nevoile noastre ale fiecăruia: celor neliniştiţi - liniştitor, celor asupriţi - apărător, celor în primejdii - izbăvitor, celor învăluiţi în păcate - îndreptător, bolnavilor -deplin vindecător, tinerilor - îndrumător şi luminător al minţilor, celor săraci - bogăţie neîmpuţinată şi tuturor celor ce se roagă ţie - grabnic ajutător. Roagă-te pentru noi, Sfinte Apostole, iubitorului de oameni Dumnezeu, să nu ne lase să rătăcim prin răspântiile păcatului, ci să ne lumineze mintea şi inima, cu lumina harului Său, pentru ca întăriţi fiind cu acest har, să ne învrednicim ca, în cealaltă parte a vieţii noastre să sălăşluim în lăcaşurile drepţilor. Sfinte Apostole Simone, ai propovăduit izbăvirea de sub păcat prin unirea cu Hristos, arătând că acela care nu este mânat de păcat, acela nu este robit de patimile sufleteşti şi trupeşti, pe tine dar te rugăm întăreşte-ne în această luptă a fiecăruia dintre noi cu patimile, încredinţându-ne prin ajutorul tău că nu suntem singuri. Sfinte Apostole, Tu, mirele cel din Cana Galileii, ocroteşte prin puterea ta toate familiile şi îndepărtează toate neînţelegerile vieţii casnice, ajută-i pe tinerii care doresc să întemeieze familii creştine să scape de orice legătură pusă asupra lor din răutate şi ură şi ascultă-i pe toţi cei ce se roagă pentru nuntă cinstită şi fără de păcat. Roagă-te lui Hristos, să trimită familiilor noastre harul Său, ca să înceteze cugetele noastre cele rele şi aprinde în noi evlavia primilor tăi credincioşi şi astfel să biruim meşteşugirile diavoleşti si făcându-ne părtaşi dumnezeiescului har, să ne întărim familiile noastre şi să sporim în viaţa cea neprihănită. Sfinte Apostole Simone, nădejdea credincioşilor noştri şi mijlocitorul nostru, apără-ne pe noi cei ce te cinstim pe tine şi nu încetăm a te ruga să domnească între noi pacea, unitatea şi înţelegerea; să fie între noi dragoste între păstori şi oi, între arhierei şi creştini, între clerici şi mireni, între întâistătători si supuşi; roagă-te Sfinte Apostole să se îndepărteze de la noi smintelile, tulburările, schismele - pentru că toate acestea sunt dăunătoare sufletelor, caselor noastre şi la toată obşteasca vieţuire creştinească. Te rugăm, Sfinte Apostole Simone, ca pe toţi cei pe care Dumnezeu ni i-a dat spre călăuzire, să-i ai întotdeauna spre mila ta cea îndurătoare, spre a gusta din slava cea neveştejită a sfinţilor şi drepţilor, în împărăţia lui Dumnezeu, cea gătită lor, după cuvântul Mântuitorului nostru IIsus Hristos, Căruia I se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Celui fără de început al Său Părinte şi Prea Sfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Său Duh, în vecii vecilor, AMIN.